Loading...
قیمت ثابت قیمت بازار
خرید (CRV)
موجودی شما 0 USDT
ورود ثبت نام

فروش (CRV)
موجودی شما 0 CRV
ورود ثبت نام

سفارشات فعال شما

مقدار نوع قیمت

سفارشات انجام شده

نوع سفارش مقدار (CRV) قیمت واحد (USDT) قیمت کل (USDT) درصد انجام شده
قیمت ثابت قیمت بازار
خرید (CRV)
موجودی شما 0 USDT
ورود ثبت نام

فروش (CRV)
موجودی شما 0 CRV
ورود ثبت نام

سفارشات فعال شما

مقدار نوع قیمت

سفارشات انجام شده

نوع سفارش مقدار (CRV) قیمت واحد (USDT) قیمت کل (USDT) درصد انجام شده